Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Historie
Památky
Přírodní park Niva
Vinařské stezky
Fotogalerie
Knihovna
ZŠ Pravlov
Okolní obce
Kooperace měst

ZŠ Pravlov - škola rodinného typu

Kreativní škola
V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální možnou úroveň.

Zákaldní škola Pravlov

Naší velkou předností je nízký počet dětí ve třídě, což pedagogům umožňuje individuálního přístup ke všem žákům. Při vyučování využíváme nejmodernější formy a metody výuky – projektová vyučování, tematické hodiny, výukové programy, kreativní dílny, vytváření vlastního portfolia.

K osobnostnímu rozvoji dětí přispívají činnosti zaměřené zvláště na rozlišování dobrého a zlého, rozvíjení smyslu pro odpovědnost, schopnosti překonávat překážky, rozvoj tvořivého myšlení, sebepoznávání, seberealizace a zdravého sebevědomí.

Historie:

První zmínka o pravlovské škole je z roku 1671. V roce 1829 byla původní budova zbořena a postavena nynější budova. Od roku 1948 byla školou dvojtřídní a navštěvovali ji žáci 1. - 5. ročníku. Prvním českým řídícím učitelem byl Rudolf Kryl. V poválečných letech zde působili manželé Bártlovi, a to celých 22 let.
 

Současná podoba školy:

Základní škola je malotřídní pro žáky 1. - 5. ročníku rozdělených do dvou tříd, se školní družinou a s možností stravování se ve školní jídelně.
Budova školy prošla mnohými úpravami. Byly zmodernizovány učebny i ostatní prostory budovy. Zařízení učeben školy zahrnuje funkční nábytek, moderní nastavitelné lavice, elektroniku, audiovizuální techniku. Obě třídy jsou rozděleny na část s kobercem a na část s lavicemi. Relaxační koutky slouží ke hrám a odpočinku o přestávce nebo ke skupinové práci ve vyučování. Jedna třída je vybavena interaktivní tabulí.
 

I. třída - velmi prostorná, slouží k výuce žáků nižších ročníků I. třída - velmi prostorná, slouží k výuce žáků nižších ročníků

I. třída - velmi prostorná, slouží k výuce žáků nižších ročníků

II. třída – slouží k výuce žáků vyšších ročníků  II. třída – slouží k výuce žáků vyšších ročníků

II. třída – slouží k výuce žáků vyšších ročníků

Výuka informatiky probíhá v IT učebně nebo ve třídách kde lze využít mobilní PC učebnu (notebooky).
Škola nemá vlastní tělocvičnu, proto výuka tělesné výchovy probíhá v teplých měsících na školním hřišti u školy, v nepříznivém počasí v kulturním sále OÚ Pravlov. Žáci navštěvují kurzy plavání, v zimních měsících je organizována výuka bruslení. V příznivém počasí realizujeme co nejvíce činností v přírodě.

Výuka anglického jazyka začíná ve třetím ročníku. Pro žáky prvního a druhého ročníku je anglický jazyk zařazen volitelně formou zájmového kroužku.
Škola každoročně realizuje různé projekty, které jsou velkým přínosem pro žáky i rodiče.
Velkým přínosem pro žáky i rodiče je realizace projektů, do kterých se škola každoročně zapojuje (např. Školní mléko, Ovoce do škol, Hravě žij zdravě, Veselé zoubky atd.).
 

Žáci pracují na PC již od prvního ročníku. Počítačová gramotnost našich žáků je velmi vysoká.  Žáci pracují na PC již od prvního ročníku. Počítačová gramotnost našich žáků je velmi vysoká.

Žáci pracují na PC již od prvního ročníku. Počítačová gramotnost našich žáků je velmi vysoká.

Volný čas žáci tráví ve školní družině nebo v různých kroužcích, které škola nabízí – ekologický, výtvarný, taneční, dramatický, práce na PC, kroužek angličtiny, sportovní hry (florbal), hra na hudební nástroj.
Pro předškolní děti organizujeme „Dny otevřených dveří“ s ukázkami projektového a tematického vyučování a „Metodu dobrého startu“, která usnadní plynulý přechod do školní výuky.

Škola klade velký důraz na efektivní spolupráci s rodiči, úzce spolupracuje
s Radou školy a aktivně se zapojuje do kulturního dění obce. Každoročně pořádá mimoškolní akce pro rodiče žáků i ostatní občany obce - tvořivé dílny, vánoční koncert, vánoční jarmark, maškarní ples, lampionový průvod, slavnostní zahájení i zakončení školního roku a další. Pro žáky zajišťuje kreativní způsoby výuky - dopravní výchovu, tematické hodiny, výukové programy, kreativní dílny, divadelní představení sportovní turnaje, soutěže a přehlídky atd.

Školní jídelna, Školní družina  Školní jídelna, Školní družina

Školní jídelna, Školní družina

Školní družina je dětem k dispozici denně do 15.30 hod. Činnosti v ŠD jsou zaměřeny převážně na složku relaxační, kreativní a pohybovou.
 

Školní jídelna vydává denně žákům obědy, které jsou dováženy ze ŠJ v Dolních Kounicích.
 

Pedagogický sbor je tvořen erudovanými pracovníky, kteří pracují moderními formami a metodami s osobním přístupem ke všem dětem. Vytváří příjemnou, pohodovou a rodinnou atmosféru školy.
 

Pedagogický sbor:

Mgr. Jana Švehláková – ředitelka školy/učitelka
Mgr. Veronika Tunová - učitelka
Jana Kováčová - vychovatelka

Adresa školy: ZŠ Pravlov, Pravlov 100, Dolní Kounice, 664 64
Kontakty: Telefon: 546 421 395
E mail: zspravlov@seznam.cz
Web: www.zspravlov.cz

zpět  nahoru