Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Kontakt
Úřední hodiny
Zastupitelstvo
Služby na OU
Kam na úřad
Registr oznámení
E-podatelna
Zápisy
Rozpočet
Závěrečný účet
Vyhlášky
Nařízení
Územní plán
Svobodný přístup k inf. z.č. 106/1999
Řešení životních situací
Důležitá telefonní čísla
Na úřed přes Internet
MOOL Města & Obce

Svobodný přístup k informacím

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů


1.  Oficiální název:

Obec Pravlov

2.  Důvod a způsob založení:

Obec Pravlov je samostatný právní subjekt zřízený na základě zákona o obcích č. 367/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů.Na základě ustanovení § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů a je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č.40/1964 Sb.,občanského zákoníku , v platném znění.Obec vykonává za podmínek stanovených zákony ( viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 14 a § 21 zákona o obcích ) v rámci samostatné působnosti veřejnou správu na svém území a výkon státní správy ve stanoveném územním obvodu.

3.  Organizační struktura:

Organizační struktura:

4.  Kontaktní spojení:

adresa:   Pravlov 30 , 664 64  Dolní Kounice

telefon:  +420 546 421 224

fax:  není

e-mail: obec@pravlov.cz

elektronická podatelna: podatelna@pravlov.cz

www stránky: www.pravlov.cz

úřední hodiny:  Po     8.00 – 12.00               18.00 – 19.00

                       Stř     8.00 – 12.00               17.00  - 19.00

5.  Bankovní spojení:

Česká spořitelna,a.s. , pobočka Židlochovice

č.ú. 2022962349/0800

6.  IČO:

00488071

7.  DIČ:

CZ00488071

8.  Rozpočet obce:

http://www.pravlov.cz/index.php?page=rozpocet

9.  Žádosti o informace:

Zákon č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím , stanovuje Obecnímu úřadu povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,zaznamenaný na jakémkoliv nosiči , zejména obsah písemného záznamu na listině , záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového , obrazového nebo audiovizuálního.

Povinnost poskytnout informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Poskytování informací se řídí vnitřní směrnicí.

10.  Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, podněty, návrhy či jiné podání lze činit:

 • ústně:
  -- v kanceláři Obecního úřadu Pravlov
 • telefonicky:
  -- v kanceláři Obecního úřadu Pravlov
 • písemně:
  -- poštou Obecnímu úřadu Pravlov  , Pravlov 30 , 664 64  Dolní Kounice
  -- přímo  v kanceláři Obecního úřadu Pravlov

11.  Opravné prostředky:

         Obecní úřad rozhoduje o věcech, které spravuje a vydává v souladu s příslušnými právními předpisy rozhodnutí v dané věci . Opravný prostředek proti rozhodnutí se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal a lhůtu, popř. způsob jak podat opravný prostředek proti rozhodnutí je povinen uvést v poučení rozhodnutí o opravném prostředku. Obecně se vydávání rozhodnutí řídí zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu I. stupně, tj. odvolání, je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí pokud zákon nestanoví jinak. O odvolání rozhoduje správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odlišnosti stanoví konkrétní zvláštní právní předpis. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., je možno podat opravný prostředek a to odvolání. viz.vnitřní směrnice.

12.  Formuláře:

 

13.   Návody na řešení životních situací:

viz.portal.gov.cz

14.  Nejdůležitější právní předpisy podle nichž OÚ jedná a rozhoduje:

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění
 • zákon č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, , v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., k zákonu č. 13/1997 Sb., v platném znění
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění,
 • vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení,
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění,
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předání údajů z dokumentace škol a školských zařízení ze školní matriky,
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,
 • zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí,
 • zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon ), v platném znění.

Obecně závazné vyhlášky obce:

http://www.pravlov.cz/index.php?page=vyhlasky

15.  Sazebník úhrad za poskytování informací:

vnitřní směrnice

16.  Výroční zpráva:

Výroční zpráva dle z.č.106/1999 za rok 2016

Výroční zpráva dle z.č.106/1999 za rok 2015

Výroční zpráva dle z.č.106/1999 za rok 2014

Výroční zpráva dle z.č.106/1999 za rok 2013

Výroční zpráva dle z.č.106/1999 za rok 2012

Výroční zpráva dle z.č.106/1999 za rok 2011

Výroční zpráva dle z.č.106/1999 za rok 2010

Výroční zpráva dle z.č.106/1999 za rok 2009

Výroční zpráva dle z.č.106/1999 za rok 2008

Výroční zpráva dle z.č 106/1999 za rok 2007

17.  Organizační složky obce

OÚ nemá zřízeny žádné organizační složky.

Na  základě živnostenského oprávnění provozuje hospodářskou činnost – hostinská činnost.

18.  Odpovědi na podání

2017

2016

2015

2014

 

 

zpět  nahoru