Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Historie
Památky
Přírodní park Niva
Vinařské stezky
Fotogalerie
Knihovna
ZŠ Pravlov
Okolní obce
Kooperace měst

Přírodní park Niva Jihlava

REFERÁT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OKRESNÍHO ÚŘADU BRNO - VENKOV

   S účinností od 1. června 1999 vyhlásil Okresní úřad Brno-venkov na částech katastrálních území Medlov, Němčičky, Pravlov, Kupařovice, Malešovice a Odrovice ve smyslu ustanovení odstavce 3 § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Přírodní park Niva Jihlavy o rozloze cca 1,3 tis. hektarů.

   Hranice přírodního parku využívá v terénu jednoznačných linií / komunikací II. a III. třídy / a je vyznačena na přiložené mapě.

   Posláním přírodního parkuje ochrana krajinného rázu, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika oblasti, při umožnění únosného turistického využití a rekreace. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Dbát poslání přírodního parku je povinností všech fyzických a právnických osob, které na jeho území žijí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.

   V podmínkách Přírodního parku Niva Jihlavy je pro krajinný ráz charakteristická údolní niva řeky Jihlavy, která je unikátní ukázkou toku větší nížinné řeky volně meandrující říčními nánosy. Na okrese Brno-venkov jde o jediné dochované území takového charakteru, v rámci jihomoravského regionu jde o jeden ze tří delších úseků dosud zachovalých toků nížinných řek. Typickým krajinotvorným prvkem tohoto území jsou fragmenty lužního lesa, rozsáhlé břehové porosty a dva systémy poříčních jezer /starých ramen řeky Jihlavy/, které jsou v místech s dostatečným zavodněním kvalitním stanovištěm s bohatým výskytem vodních a mokřadních organismů a patří vedle vlastního, většinou neupraveného, toku Jihlavy k nejcennějším částem přírodního parku.

   Kromě přirozeného toku Jihlavy, starých říčních ramen a fragmentů lužního lesa je celé území přírodního parku silně ovlivněno lidskou činností a má charakter kulturní krajiny, do které nesporně patří zemědělské užívání pozemků v souladu s příslušnou kulturou jednotlivých parcel.

   Přesto jde z hlediska zachování krajinného rázu o jedinečně zachovalé nivní území bez velkých negativních a rušivých vlivů. Kulturní a historická hodnota území je charakterizována i nemovitými kulturními památkami a existujícími prvky komponované krajiny. Zachování a zlepšení uvedených krajinářských hodnot je posláním přírodního parku.

   Z přírodního hlediska je území přírodního parku cenné druhově pestrou dřevinnou vegetací, vázanou na meandrující tok řeky a poříční ramena v záplavovém území / olše lepkavá, jilm ladní, vaz obecný, různé druhy vrb, babyka obecná, jasan ztepilý, topol bílý, dub letní, lípa malolistá a další/. Z bylinné vegetace jsou nejcennější výskyty stulíku žlutého, blatouchu bahenního a kosatce žlutého, v působivém jarním aspektu dominuje orsej jarní a dymnivka dutá.

   Na území přírodního parku bylo registrováno v hnízdní době více než 70 druhů ptáků, z toho 13 druhů je ze zákona chráněno. Jsou to křepelka polní, rorýs obecný, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná, žluva hajní, bramboříček černohlavý, slavík obecný, krutihlav obecný, strakapoud jižní, lejsek šedý, koroptev polní, břehule říční a ledňáček říční. Pozornosti si zaslouží výskyty ohroženého raroha velkého a silně ohroženého včelojeda lesního. Stará ramena Jihlavy jsou významnými lokalitami výskytu chráněných obojživelníků jako kuňky ohnivé, blatnice skvrnité, rosničky zelené, ropuchy obecné, ropuchy zelené, skokana štíhlého, skokana ostronosého, skokana zeleného a čolka obecného. Z plazů pak užovky obojkové a provděpodobně i užovky podplamaté. Po řece migruje i kriticky ohrožená vydra říční a nelze vyloučit občasné zatoulání bobra evropského.

   Pro území Přírodního parku „Niva Jihlavy" byl vyhlášen tento ochranný režim:

 1. Pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany porody je možné na území přírodního parku provádět činnosti, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. zejména:

  1. umisťovat a povolovat stavby mimo zastavěná území obcí, které by svými rozměry, vzhledem či budoucím využitím mohly negativně ovlivnit krajinný ráz a životní prostředí oblasti /pro stavby rekreačních objektů je vyhlášena samostatná stavební uzávěra/

  2. zřizovat, měnit, či rušit vodohospodářská díla, provádět úpravu vodních toků a jiných vodních ploch včetně revitalizace

  3. provádět meliorační zásahy a provádět protierozní ochranu a rekultivaci půd

  4. provádět těžbu nerostů a hornin

  5. pořádat sportovní, motoristické, rekreační aj. hromadné akce mimo zastavěná území obcí

  6. provádět leteckou aplikaci chemických prostředků li/ zřizovat nové komunikace /včetně dočasných/

  7. zřizovat parkoviště, tábořiště a kempy

  8. zřizovat skládky odpadů

  9. snižovat rozsah trvalých kultur na zemědělských pozemcích, zejména trvalých travních porostů a ovocných sadů

2. Rušení či hubení živočichů včetně ničení jejich prostředí s výjimkou výkonu práva myslivosti a poškozování či ničení rostlin a jejich společenstev včetně vypalování trávy je nepřípustné.

3. Při hospodaření v lesích je nepřípustné snižovat zastoupení porostu původních listnatých dřevin, hospodaření je třeba zaměřit na podporu přirozené obnovy těchto porostů. Při umělé obnově lesních porostů včetně obnovy po nahodilých těžbách je třeba preferovat v cílové skladbě dřevin původní listnaté dřeviny, to je především dub letní, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, vaz obecný, topol černý, topol bílý, vrby a olše.

4. Péči o břehové porosty zaměřit na udržení jejich přírodního charakteru a posílení krajinotvorných, estetických a ekologických funkcí. Zásahy do břehových porostů vodních toků je třeba provádět přednostně jednotlivým výběrem v případech odůvodněných hledisky vodohospodářskými, provozními a ekologickými. Zaměřit se na podporu přirozené obnovy dřevin původních druhů, na odstraňování nežádoucích nepůvodních dřevin a na vhodné doplňování druhové skladby břehových porostů.

5. Zvláštní pozornost věnovat záchraně a obnově porostů hlavatých vrb jako významnému a charakteristického karjinotvornému prvku nivy Jihlavy.

6. Pohyb motorových vozidel v přírodním parkuje možný pouze po veřejných komunikacích. Omezení vjezdu se nevztahuje na služební motorová vozidla subjektů, které v území vykonávají hospodářskou nebo jinou služební činnost a na vozidla pracovníků těchto subjektů při výkonu zaměstnání.

7. Používání stávajících rekreačních objektů a jejich okolí k jiným než rekreačním účelům /např. k drobné výrobě, pořádání zábavních podniků apod./je nepřípustné.

8. Stanování, táboření a rozdělávání ohňů je na území přírodního parku možné pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody.

Porušování tohoto nařízení lze postihnout pokutou v sankčním řízení, pokud by jím došlo k neoprávněnému zásahu do porostu dřevin rostoucích mimo les, do významných krajinných prvků, krajinného rázu či jiných objektů, chráněných podle zákona.

Přírodní park Niva Jihlava

Přírodní park Niva Jihlavy

 

zpět  nahoru